İstanbul Sözleşmesi Nedir? Feminist Kadınlar Anlatıyor

İşte A’dan Z’ye İstanbul Sözleşmesi… Prof. Dr. Feride Acar anlatıyor…

İstanbul Sözleşmesi’nin mimarı Prof. Dr. Feride Acar Habertürk’te | Açık ve Net — 7 Temmuz 2020

Pushback against the Istanbul Convention

Feminists Meet to Discuss the Attacks on the Istanbul Convention

Feminist Framing of Europeanisation: Gender Equality Policies in Turkey and the EU

“İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir” — Canan Arın, Seher Kalkan ve Berfu Şeker ile söyleşi

Canan Arın: En kuvvetli muhalefet, kadınların yaptıkları muhalefet — DW Türkçe

Yine yeniden İstanbul Sözleşmesi: İktidar kadın haklarını ne kadar savunuyor? Konuk: Meriç Eyüboğlu

--

--

okyanusta damla. a drop in the ocean.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store