Afgan araştırmacı Preethi Nallu, Open Democracy için kaleme aldığı yazısında Afgan kadın gazetecilerin bilgi birikimi ve haklarının korunması için mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor.
1. DPI Raporu: Jean McConville ve Belfast ProjesiBegüm Zorlu

okyanusta damla. a drop in the ocean.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store